Χερουβικό & Λειτουργικά Ήχος Πλ Α΄ Ευάγγελος Γκίκας