– Acatistul Sfântului Nectarie

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul:

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui Hristos, Celui ce te-a slăvit! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaţi după împărăţia cea cerească, să îi aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântului Ierarh Nectarie. Şi, mulţumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste faţă de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Icosul 1:

Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care fusese întemniţat pentru că l-a pălmuit pre ereticul Arie, a fost mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, aşa şi tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temniţa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae ţi s-a arătat în vis, spunându-ţi: „Eu te voi înălţa sus, sus de tot…” Prin care minune ni se arată nouă măsura sfinţeniei tale, ca să îţi cântăm:

Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-slăvitoare;

Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cel ce se dăruieşte pe Sine celor credincioşi;

Bucură-te, reazem al călugărilor şi al mirenilor;

Bucură-te, pildă pentru păstorii de suflete;

Bucură-te, încununare a ierarhilor;

Bucură-te, că dispreţuit fiind de oamenii păcătoşi, îmbrăţişat ai fost de Sfântul Ierarh Nicolae;

Bucură-te, că nu ne mai trebuie altă mărturie despre sfinţenia ta;

Bucură-te, că pustnicului athonit i s-a descoperit că eşti puternic prigonitor al îngerilor căzuţi;

Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să înveţe teologia, sporind în rugăciune;

Bucură-te, hram al multor biserici şi paraclise;

Bucură-te, icoană a lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă;

Bucură-te, apostole al mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 2:

Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, I-ai răspuns a doua zi, scriindu-I că sărăcia, frigul şi foamea întunecă frumuseţea copilăriei tale. Şi, din rânduială dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, negustorul Themistokle s-a sârguit a-ţi trimite cele spre trebuinţă, iar tu, văzând cum a răspuns Dumnezeu la cerinţele tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimaţi, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2:

Nu de un negustor precum Themistokle au trebuinţă copiii necăjiţi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ştiind că dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum niciun negustor nu poate să îi ajute. Ca primind sprijinul tău, să li se usuce lacrimile şi să îţi cânte ţie, cu inimă plină de bucurie:

Bucură-te, cel ce i-ai scris Domnului despre necazurile tale;

Bucură-te, cel ce ne îndemni a spune lui Dumnezeu necazurile noastre;

Bucură-te, că Hristos a primit a ta epistolie şi ţi-a trimis prin Themistokle, negustorul, cele de trebuinţă;

Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pe calea mântuirii;

Bucură-te, dascăl al copiilor evlavioşi care caută adevărata înţelepciune;

Bucură-te,  dezlegare a pântecelor celor neroditoare;

Bucură-te, că uşurezi durerile naşterii când mamele te cheamă în ajutor;

Bucură-te, văzând pe pruncii care primesc la botez numele tău;

Bucură-te, că ne povăţuieşti să nu căutăm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai trudit din greu spre a-ţi ajuta familia;

Bucură-te, că îi ajuţi pe oamenii fără de slujbă să îşi găsească de lucru;

Bucură-te, apostole al cumpătării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul  3:

Pe nedrept ai fost prigonit în Alexandria din pricina urzelilor diavoleşti. Iar tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdării, învăţându-i pe toţi cei prigoniţi să se roage pentru prigonitorii lor, şi Domnului să-I cânte: Aliluia!

Icosul 3:

 Ca o slugă credincioasă ai fost următor virtuţilor Stăpânului tău, Care s-a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul Crucii, şi te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, zicem ţie cu glas de bucurie:

Bucură-te, sprijinitor al celor apăsaţi de răutatea celor vicleni;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptăţeau;

Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii;

Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele acelora care nu au vrut să asculte învăţăturile tale;

Bucură-te, cel ce l-ai ajutat pe Luchian cel bolnav să nu îşi piardă slujba;

Bucură-te, că fără să te scârbeşti, ai făcut în locul lui curăţenie în locaşul seminarului;

Bucură-te, că pentru smerenia ta Hristos ţi-a primit osteneala ca pe o nevoinţă pustnicească;

Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept, ai răbdat mucenicie fără-de-sânge;

Bucură-te, pavăză a creştinilor batjocoriţi pentru credinţa lor;

Bucură-te, cel ce ne înveţi a primi defăimările necredincioşilor ca pe nişte cununi de mult preţ;

Bucură-te, apostole al răbdării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 4:

Socotit-ai că sufletele din obştea Cuvioasei Xenia aveau trebuinţă de tine şi ai venit cu dragoste în Eghina, spre a le fi povăţuitor celor ce voiau să urce pe scara desăvârşirii. Iar ele, cu mulţumire, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepădând lumea au ascultat chemarea cea cerească, avem noi trebuinţă de povăţuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne învăluie şi patimile ne apasă şi nu găsim ieşire din fundătura în care ne aflăm. Dar, nădăjduind spre ajutorul tău, îţi cântăm:

Bucură-te, îndrumător al monahilor şi al monahiilor care au lepădat înţelepciunea acestui veac;

Bucură-te, pavăză a mirenilor care duc o viaţă jertfelnică;

Bucură-te, că aduci liniştea mănăstirii în casele acestora;

Bucură-te, cel ce îi iubeşti pe cei care poartă în inimi dragostea pentru aproapele;

Bucură-te, luminător al duhovnicilor, pentru rugăciunile ucenicilor;

Bucură-te, mână întinsă creştinilor, pentru rugăciunile preoţilor;

Bucură-te, ocrotitor al copiilor, pentru rugăciunile părinţilor;

Bucură-te, înţelepţitor al părinţilor, pentru rugăciunile fiilor;

Bucură-te, chivot al rugăciunii de care atingându-se, creştinii gustă din pacea veacului ce va să vie;

Bucură-te, că îi ajuţi pe creştini să vieţuiască după voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, rază a virtuţii pe care întunericul acestei lumi nu o poate covârşi;

Bucură-te, apostole al desăvârşirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 5:

Mâhnitu-s-a bătrânul pescar văzând că marea era plină de peşti răpitori şi osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai binecuvântat cu credinţă năvodul lui şi, prin rugăciuni, ai izgonit peştii cei răpitori, pentru care pescarul a mulţumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5:

Şi noi suntem încercaţi de greutăţile vieţii; şi noi suntem întristaţi văzând cum peştii necazurilor au pătruns în marea sufletelor noastre. Şi, ştiindu-ne neputinţele, alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să îţi cântăm cu inimă mulţumitoare:

Bucură-te, că îi ajuţi pe cei covârşiţi de necazuri;

Bucură-te, cel ce cu dragoste alungi deznădejdea din inimile noastre;

Bucură-te, că dai hrană celor ce flămânzesc;

Bucură-te, că îi îmbraci pe cei goi;

Bucură-te, liman al celor fără de adăpost;

Bucură-te, cel ce ai pedepsit pe cel ce nu voia să îşi ajute aproapele;

Bucură-te, că îi îndemni pe cei pedepsiţi de Dumnezeu să îşi cunoască păcatele;

Bucură-te, prieten care sari în ajutorul celor năpăstuiţi şi al celor apăsaţi de singurătate;

Bucură-te, că tânărului care voia să se ucidă pe sine, i-ai întors cugetul cel rău;

Bucură-te, că ai fost nou părinte pentru fiica celui care îşi ucisese fratele;

Bucură-te, noule Ierarh Nicolae, care ai purtat grijă de mântuirea ei şi a surorilor sale;

Bucură-te, apostole al ajutorului dumnezeiesc;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 6:

Cine poate grăi mulţimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Că toţi cei care te-au chemat întru ajutor au fost mângâiaţi întru nevoile lor. Şi, dimpreună cu bolnavii care au primit prin tine tămăduire minunată, cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Apăsătoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, şi încă mai grea este atunci când nu vedem în ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tămăduirea sufletelor noastre. Cerând de la tine să te rogi lui Dumnezeu pentru înţelepţirea acelora care cârtesc din pricina bolilor, te rugăm să le vii în ajutor, tămăduindu-i degrabă, ca să-ţi cânte împreună cu noi:

Bucură-te, că arătându-te grabnic tămăduitor, îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav;

Bucură-te, că cei tămăduiţi de tine au mărturisit harul tău;

Bucură-te, ceresc doctor fără-de-arginţi, ajutător al doctorilor pământeşti;

Bucură-te, că uşurezi durerile celor ce se închină la sfintele tale moaşte;

Bucură-te, că cei ce se roagă în faţa icoanei tale primesc puterea de a îndura boala;

Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate şi al căpeteniilor lor;

Bucură-te, cel ce ai tămăduit şi tămăduieşti cele mai grele suferinţe;

Bucură-te, ştiind că la Dumnezeu nicio boală nu este fără de leac;

Bucură-te, cel ce ai purtat crucea bolii fără să cârteşti;

Bucură-te, că în chip minunat ai fost tămăduit de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, că acum te rogi ei pentru tămăduirea celor bolnavi;

Bucură-te, apostole al vindecărilor trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 7:

După trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai arătat oamenilor care aveau trebuinţă de sprijinul tău, spre a le fi călăuză pe calea mântuirii. Şi noi, deşi nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtăşit de bucuria lor când am aflat despre arătările tale, şi I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia!

Icosul 7:

Vedem cum se împuţinează credinţa şi cum se răspândesc apostazia şi desfrâul. Dar, luând aminte la grija pe care ai arătat-o celor cărora te-ai înfăţişat după adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nădăjdui în ajutorul tău. Pe mulţi i-ai ajutat, arătându-te lor, dar pe şi mai mulţi i-ai ajutat fără ca ei să ştie de unde le vine ajutorul. Ştiind aceasta, îţi mulţumim, grăind:

Bucură-te, că şi după moarte propovăduieşti credinţa ortodoxă;

Bucură-te, mângâindu-i pe creştinii cărora te arăţi în chip minunat;

Bucură-te, că auzind despre arătările tale, mulţi dobândesc nădejde în ajutorul tău;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat de multe ori ucenicului tău, Cuviosul Filothei;

Bucură-te, că te arăţi celor ce au trebuinţă de mângâierea ta cea sfântă;

Bucură-te, că nu te arăţi acelora care caută cu mândrie semne minunate;

Bucură-te, că după ce te-a văzut, fără să ştie că ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu;

Bucură-te, că părintele ce îţi purta numele a ascultat  cerinţa ta de a-ţi ridica un paraclis;

Bucură-te, cel ce ai venit ca un pelerin la biserica sa;

Bucură-te, că ai fost văzut şi de alţi credincioşi;

Bucură-te, că primind binecuvântarea ta, Nectarie ieromonahul a fost tămăduit prin rugăciunile tale;

Bucură-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a făcut cerul şi pământul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 8:

Simţind din depărtare mireasma sfintelor tale moaşte, tânăra desfrânată a venit la mormântul tău, înfiorându-se. Şi, dăruindu-ţi podoaba ei cea de mult preţ drept mulţumire că i-ai arătat calea către Hristos, s-a lepădat de păcatele ei, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Nu avem pocăinţa desfrânatei, Sfinte Nectarie, iar marea patimilor se luptă să ne tragă întru adâncuri. Dar avem nădejde în ajutorul tău cel puternic şi, rugându-te să ne ridici din căderea în care ne aflăm, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, primind darul păcătoasei dimpreună cu lacrimile ei;

Bucură-te, cel ce nu te scârbeşti a-i ajuta pe păcătoşii care se pocăiesc;

Bucură-te, că îi înveţi pe creştini să se împotrivească desfrâului şi patimilor;

Bucură-te, văzând roadele pocăinţei noastre;

Bucură-te, cel ce îi îndrumi pe păcătoşi spre scaunul spovedaniei;

Bucură-te, tunet care îi trezeşti pe cei care îşi ascund păcatele, batjocorind Taina Spovedaniei;

Bucură-te, duhovnic sfânt care îi ajuţi pe creştini să îşi găsească păstorii de care au trebuinţă;

Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea noastră;

Bucură-te, că ori de câte ori cădem în păcate, ne ajuţi să ne ridicăm;

Bucură-te, mângâietor al acelora care se luptă cu ispitele şi se leapădă de mândrie;

Bucură-te, glas al Evangheliei care  mustri păcatele pe care lumea le socoteşte nevinovate;

Bucură-te, apostole al pocăinţei tămăduitoare de suflete;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 9:

Urmaş al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arătat, apărând credinţa cea neprihănită de rătăcirile ereticilor, şi, pentru râvna ta, Dumnezeu te-a primit în ceata Cuvântătorilor de Dumnezeu, împreună cu care cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul 9:

Apărător râvnitor al predaniilor Sfinţilor Părinţi ai fost, Sfinte Nectarie, spre ocara acelora care preţuiau mai mult cugetarea omenească decât pe cea insuflată de Dumnezeu. Pentru care te lăudam, grăind:

Bucură-te, că ne înveţi să unim dreapta-făptuire cu dreapta-cugetare;

Bucură-te, rudenie după duh a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes;

Bucură-te, prieten al Sfântului Fotie, înţeleptul patriarh al Constantinopolului;

Bucură-te, vestitor al învăţăturilor Sfintei Biserici;

Bucură-te, apărătorule al acelora care iubesc predaniile Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, că asemenea Sfântului Maxim Grecul, ai răbdat prigoana de la cei de o credinţă cu tine;

Bucură-te, că urmând aceluia, ai vădit rătăcirile ereticilor;

Bucură-te, că fără să te scârbeşti de cei de alte credinţe, te-ai scârbit de minciunile lor;

Bucură-te, pilda ierarhilor care apără credinţa ortodoxă;

Bucură-te, potrivnic al acelora care răstălmăcesc adevărul;

Bucură-te, bucurie a acelora prigoniţi pentru Hristos;

Bucură-te, apostole râvnitor al dreptei credinţe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 10:

Din lucrarea vrăjmaşului, pentru păcatele unor credincioşi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc şi se depărtează de Biserică. Pune înaintea lor chipul vieţuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, şi, întorcându-i pe drumul cel bun, învaţă-i să cânte dimpreună cu tine: Aliluia!

Icosul 10:

În focul încercărilor puţină credinţă avem, sfinte al lui Dumnezeu, şi în inimile noastre cu uşurinţă se cuibăresc îndoiala şi deznădejdea. Nu voim să fim osândiţi pentru aceasta de către Dreptul Judecător, Sfinte Nectarie, ci vrem ca prin rugăciunile tale să fim întăriţi în credinţă, în nădejde şi în dragoste, pe care, dobândindu-le, să îţi cântăm:

Bucură-te, că mulţi sunt cei ce citesc ori află despre viaţa ta cea minunată;

Bucură-te, că ei te cheamă să le fii ocrotitor;

Bucură-te, că cei slabi se întăresc prin dragostea ta;

Bucură-te, alinare a sufletelor zdrobite de încercări;

Bucură-te, îndepărtând îndoiala din inimile noastre;

Bucură-te, învăţându-ne să nu fim tulburaţi de sminteala pe care o împrăştie diavolul;

Bucură-te, povăţuindu-i pe creştini să părăsească păcatul şi minciuna;

Bucură-te, balsam pentru inimile rănite de păcat;

Bucură-te, cel ce ne-ai învăţat să nu amestecăm lumina cu întunericul;

Bucură-te, că goneşti necredinţa cu care ne ispitesc duhurile necurate;

Bucură-te, mărturie a împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, apostole al virtuţii pentru păstori şi păstoriţi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 11:

Trupul tău a devenit Biserică a Duhului Sfânt şi moaştele tale au izvorât bună-mireasmă, vădind harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Şi, închinându-se sfintelor tale moaşte, cei credincioşi prind putere în lupta cea duhovnicească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

 „Eu L-am rugat pe Dumnezeu ca moaştele mele să fie împărţite în întreaga lume”, i-ai spus femeii care se întristase, neştiind pricina pentru care la multă vreme după adormirea ta, trupul tău părea să se supună legilor firii. Şi din oasele tale au izvorât mir, de a cărui mireasmă s-au minunat credincioşii din toată lumea care s-au învrednicit să primească în bisericile lor câte o părticică din sfintele tale moaşte. Pentru care îţi cântă:

Bucură-te, că Domnul a voit ca lumea întreagă să afle de sfinţenia ta;

Bucură-te, că trupul tău a fost biserică vie;

Bucură-te, că inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;

Bucură-te, că atunci când monahiile au vrut să îţi pună epitrahilul pe sfintele tale moaşte, ţi-ai ridicat capul;

Bucură-te, că deşi te desfătezi de frumuseţile raiului, nu te depărtezi de cei care te cinstesc

Bucură-te, că rugându-se la mormântul tău, monahiile au prins aripi duhovniceşti;

Bucură-te, că urmând poveţele tale, Cuvioasa Xenia, egumena, a primit alese daruri duhovniceşti;

Bucură-te, că ucenica ta a dobândit darul vederii cu duhul;

Bucură-te, că închinându-se la racla ta, Cuviosul Filothei a râvnit a-ţi urma pe calea sfinţeniei;

Bucură-te, că şi după ce ai trecut la Domnul, i-ai îndrumat paşii spre intrarea în împărăţia cea cerească;

Bucură-te, văzându-i pe credincioşii care, aflând despre vieţuirea ta, pun început bun mântuirii;

Bucură-te, apostole al sfinţirii creştinilor în vremurile din urmă;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 12:

Tămăduind-o de boala ei pe femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi că nu a sârguit să mărturisească altora ajutorul tău. Şi, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Pentru a nu fi mustraţi ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea a grăi altora despre ajutorul pe care îl dai acelora care se roagă ţie. Pentru ca, dimpreună cu noi, şi dânşii să te laude cu glas de bucurie, spunând:

Bucură-te, ocrotitorule, de minuni săvârşitor;

Bucură-te, ierarh făcător de minuni;

Bucură-te, mare făcătorule de minuni;

Bucură-te, că nu ne săturăm a-ţi aduce laudă;

Bucură-te, floare aleasă a raiului;

Bucură-te, prieten al creştinilor care dau mărturie despre puterea ta;

Bucură-te, învăţându-ne să mărturisim minunile tale;

Bucură-te, că nu vrei să ţinem lumina sub obroc;

Bucură-te, primind rugăciunile celor credincioşi care au nădejde în ajutorul tău;

Bucură-te, că nemăsurată mulţime de credincioşi ţi-a mulţumit pentru ajutor;

Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători;

Bucură-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mărturisesc şi Îl vor mărturisi pe Hristos viaţa lor, răbdând felurite prigoane din partea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, ocroteşte-i cu puterea ta pe toţi creştinii, uşurându-le suferinţele şi întărindu-i în lupta cea duhovnicească, pentru ca împreună cu tine să cânte Dumnezeului celui Viu: Aliluia!

Apoi, se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

După aceea, zicem această:

Rugăciune

O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni, Ierarhe Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând, şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, Sfinte Nectarie, sârguieşte a ne ajuta cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni, şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, căci ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat har de la Dumnezeu şi astăzi luminat vieţuieşti întru împărăţia cea gătită sfinţilor, fiindcă ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Căci, cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, întru dureri fiind, şi spre ajutorul tău alergând, nu i-ai uşurat suferinţa?

Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm în ajutor. Am auzit că trupul tău a rămas neputrezit, pentru a întări în noi credinţa în Înviere. Am auzit şi că, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaşte să se răspândească în toată lumea. Ştim, o, alesule ierarhe, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai săvârşit, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere, pe care tu să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nicio boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ţie. Dar, mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat a se întări în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Şi aceştia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească şi i-au mulţumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor, la calea cea îngustă a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut şi pe noi a crede că la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi sprijin minunat. Drept aceea, suntem încredinţaţi că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţă ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi noi credem că şi acum acelaşi eşti, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credinţa noastră este slabă, dar fiind scârbiţi şi păgubiţi, la tine alergăm cu credinţă şi cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, să mijloceşti pentru noi la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim întru-tot-lăudatul şi prea puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!