— Botezul

Ce este Sfântul Botez?

Este sfânta taină în care, prin întreita afundare în apă şi invocarea Persoanelor Sfintei Treimi, se împărtăşeşte celui care o primeşte harul Sfântului Duh, care îi şterge păcatul strămoşesc şi păcatele personale (dacă primitorul este adult) şi îl face membru al Bisericii creştine.

Prin afundare murim sau omorâm păcatul din noi, iar prin scoatere, înviem la o viaţă nouă. ”Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Romani VI, 3-4).

Botezul este taina sfântă prin care primim calitatea de creştin. Primim această calitate pentru că în botez murim şi înviem sau ne naştem din nou cu şi în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Botezul este condiţia mântuirii şi a intrării în împărăţia lui Dumnezeu, fapt afirmat categoric de către Mântuitorul: „Cine nu se va naşte din apă şi din Duh nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Sau: „Cine va crede şi se va boteza se va mântui” (Marcu 16, 16). Iar porunca expresă dată apostolilor după Înviere a fost: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh…” (Matei 28, 19)

Cine poate boteza?

În condiţii normale, dreptul de a săvârşi botezul îl au numai episcopii şi preoţii. În lipsă de preot poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul, iar la vreme de mare nevoie, doar dacă pruncul e pe moarte, îl poate boteza orice creştin, bărbat sau femeie şi chiar părinţii pruncului.

Cine poate primi botezul?

Poate primi botezul orice om, indiferent de vârstă (fie prunc, fie adult), care nu a mai fost botezat vreodată.

Adulţii lipsiţi de minte, dacă sunt aşa din naştere, sunt consideraţi ca nişte prunci în vârstă şi pot fi botezaţi, iar dacă au devenit aşa la vârstă înaintată, pot fi de asemenea botezaţi, dacă în momentele de luciditate sau înainte de nebunie şi-au exprimat dorinţa de a primi botezul. Pruncii născuţi morţi (sau cei lepădaţi/avortaţi) nu se botează.

Cât priveşte copiii părăsiţi, despre care nu se ştie dacă au fost botezaţi sau nu, aceştia se botează negreşit, pentru ca nu cumva să rămână necurăţiţi prin botez.

În ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească primitorii botezului se cer de la cei vârstnici: dorinţa de a primi botezul, credinţă, pocăinţă şi cunoaşterea elementară a adevărurilor de credinţă (oricine vine la botez trebuie să fie liber, să primească învăţătura creştină, să creadă în ea şi să se căiască, să regrete păcatele făcute; credinţa presupune acceptarea liberă a unei învăţături, deci presupune deja libertatea celui care crede). La prunci, pentru îndeplinirea acestor condiţii, mărturisesc şi garantează naşii.

Ce sunt naşii? Care este rolul lor la botez şi care sunt datoriile lor faţă de fini?

Naşii sunt persoanele (adulţi) care însoţesc pe prunc la botez, răspunzând şi făcând cuvenita mărturisire de credinţă în locul şi în numele pruncului care se botează.

Important! Naşii sunt părinţii sufleteşti ai pruncului şi garanţii acestuia în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii, făgăduind că pruncul va fi crescut în credinţa creştină şi că va fi un bun creştin. Naşul trebuie să fie creştin ortodox şi bun credincios. El trebuie să cunoască învăţătura creştină privitoare la botez, precum şi din rugăciunile care se rostesc, îndeosebi Crezul sau Simbolul credinţei. Nu pot fi naşi părinţii copilului.

Unde se săvârşeşte botezul?

În pridvorul sau în pronaosul bisericii. Este oprită săvârşirea botezului nu numai în case, ci chiar în paraclisele din casele particulare. Numai în cazuri cu totul rare şi de mare nevoie, frig grozav, pericol de moarte pentru prunc, se îngăduie săvârşirea botezului în case.

Când se săvârşeşte botezul?

Pentru botezul pruncilor nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru a nu se întâmpla să moară nebotezaţi. Dacă pruncul este firav şi există temere că nu va trăi, el poate fi botezat îndată după naştere. Dacă nu, botezul se face de obicei la opt zile după naşterea pruncului sau în orice zi de sărbătoare, după Sfânta Liturghie.

Care sunt cele mai importante momente înainte de botez şi în timpul botezului?

După naşterea pruncului, moaşa (sau cineva al casei) aduce la biserică într-un vas apă curată pentru sfinţire, iar preotul o sfinţeşte. Cu apa sfinţită se stropesc casa şi pruncul. Se face rugăciune în această zi pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu şi a-I mulţumi pentru că s-a născut om în lume. De asemenea, preotul şi cei ai casei se roagă pentru ca pruncul să trăiască şi să primească botezul.

La opt zile preotul merge la casa unde s-a născut pruncul, stropeşte casa în chipul crucii, apoi însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt şi suflare, iar la inimă, unde avem noi vieţuirea, pentru putere, zicând: „Mâinile Domnului te-au făcut şi te-au zidit”.

Tot în a opta zi se pune, printr-o rugăciune specială, numele pruncului.

Înainte de slujba botezului (atunci când pruncul este adus la biserică pentru botez) se citesc exorcismele (trei rugăciuni în care preotul roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la cel care se botează toată puterea cea rea a diavolului), lepădările (în timpul cărora naşul, purtând pruncul în braţe, este întors cu faţa spre Apus – locaşul celui rău – şi scuipă într-acolo de trei ori, în semn că s-a lepădat de diavol şi de lucrările lui) şi unirea cu Hristos (în timpul căreia naşul, purtând pruncul în braţe, este întors cu faţa spre Răsărit şi mărturiseşte unirea cu Hristos).

În timpul săvârşirii botezului avem următoarele momente importante:

Sfinţirea apei pentru botez (apa este elementul natural cel mai des folosit pentru curăţenia trupească şi, prin urmare, simbolul cel mai potrivit al curăţirii spirituale sau sufleteşti);

Ungerea celui ce se botează cu untdelemn sfinţit (semnul milei şi bunătăţii dumnezeieşti, prin care cel ce se va boteza a fost izbăvit de noianul păcatelor) pe frunte, piept, la mâini şi la picioare;

Întreita afundare a pruncului (cea mai de seamă parte a botezului); prin afundarea în apă se închipuie moartea pentru viaţa în păcat şi îngroparea cu Hristos; prin ieşirea din apă se închipuie învierea împreună cu Hristos; cristelniţa (sau colimvitra) şi apa botezului sunt mormânt şi maică duhovnicească; ele închipuiesc pe de o parte apa Iordanului, dar şi mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul;

Ungerea cu Sfântul şi Marele Mir (a doua taină care se administrează pruncului după botez) care este semnul împărtăşirii reale de darurile Duhului Sfânt: la frunte, ochi, nări, gură şi urechi – pentru sfinţirea simţurilor, pe piept şi pe spate – pentru sfinţirea inimii şi a voinţei, la mâini şi la picioare – pentru sfinţirea faptelor şi a căilor creştinului.

Înconjurarea mesei şi a cristelniţei este expresia jubilării şi a bucuriei Bisericii pentru intrarea în sânul ei a unui nou credincios;

Tunderea noului botezat;

Împărtăşirea cu Sfintele Taine (a treia taină care se administrează).

Ce materii trebuie aduse pentru botez la sfânta biserică?

Pânza albă 1x1m, în care va fi înfăşurat pruncul după botez şi care închipuie veşmântul luminat şi nestricăcios al celor spălaţi şi curăţiţi de păcate (ea se numeşte în unele părţi ale ţării şi crijmă, o formă veche slavă a cuvântului grecesc Xrisma = adică ungere sau sfinţire; în greceşte emfotionemfwtion, adică veşmânt luminat);

Lumânarea: e bine să fie din ceară curată;

O sticlă cu ulei;

O sticlă cu vin;

Un săpun;

Un prosop alb.

De reţinut! Toţi cei prezenţi la slujbă trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să participe la toate momentele cu rugăciune. De asemenea, se va prezenta la biserică documentul de naştere al copilului.

Persoană de contact: Pr. George CIMPOCA, tel. 677.27.52.36, e-mail: gcimpoca@yahoo.com.